Zumm Aikido Egyesület és Dojo See timetable

Budapest IX | Gönczy Pál utca 2.
Enter with
  • XSMALL
  • SMALL
  • MEDIUM
  • LARGE
  • XLARGE
  • XXLARGE
cards
Join this facility for only 11.900 HUF

Services provided

Combat sports
aikido

Rate the facility

4 / 5

Comment

Courses can be visited on Mondays, Wednesdays and Fridays.

About

Edzések időpontja:

Hétfő:

18.00 – 19.00 – felnőtt aikido alapozó edzés

19.00 – 20.30 – felnőtt aikido

Szerda:

19.00 – 20.30 – felnőtt aikido

Péntek:

18.00 – 19.00 – fegyveres edzés (bukiwaza)

19.00 – 20.00 – felnőtt aikido haladóknak / vizsgakészülés / egyéni gyakorlás

 

Mi az az aikido?
Az aikido egy japán harcmű­vé­szet, melyet a XX. szá­zad­ban fej­lesz­tett ki egy Mori­hei Ues­hiba nevű japán férfi, akit az aiki­dó­sok O-Sensei-ként (nagy­mes­ter­ként) tisz­tel­nek. O-Sensei szá­mos harcmű­vé­szet­ben volt jára­tos, de első­sor­ban a Daito-Ryu Aikijitsu-ból ala­kí­tott át harci (harc­téri) sza­mu­ráj tech­ni­ká­kat olyanná, hogy se a támadó, se a tech­ni­kát vég­re­hajtó ne sérül­jön meg. Ezért hív­ják az aiki­dót a Béke Művé­sze­té­nek. Nap­ja­inkra az aikido hatal­mas vál­to­zá­son esett át. Az aikido mos­tanra inkább okta­tási rend­szer, iskola, sokak szá­mára az önmeg­va­ló­sí­tás esz­köze. Út a töké­le­tes­ség felé, út a béke, a har­mó­nia felé. A nagy­mes­te­rek az aiki­dót kutat­ják és fej­lesz­tik, míg a kezdők meg­pró­bál­ják meg­ér­teni a békés alap­el­ve­ken keresz­tül a tech­ni­ká­kat, for­málni saját tes­tü­ket és elméjüket.

Mikor és hol van az edzés?
Az edzé­sek idő­pont­ját és helyét a váro­sokra klik­kelve talá­lod meg az olda­lunkon. Érde­mes negyed órával az edzés kez­dete előtt meg­je­lenni, hogy át tudj öltözni és fel­ké­szülni gon­do­lat­ban is az edzésre.

Kezdők mikor mehetnek?
Egész évben, min­den edzé­sen foga­dnak kezdő­ket. Van­nak kife­je­zet­ten kezdő edzé­se­ik is.

Hogy jelent­kez­he­tek az edzé­sekre?
Nincs sem­mi­lyen bonyo­lult admi­niszt­rá­ció: egy­szerűen csak gyere el és keresd a mes­tert az edzé­sen! De érdeklőd­hetsz tele­fo­non és e-mail-ben is. Min­den kér­dé­sedre igyek­eznek választ adni.

Mit hoz­zak az edzésre? Mit vegyek fel?
Egy papu­csot, egy hosszú szárú mele­gítő­nad­rá­got és egy egy­szerű pólót. Ha van már edző­ru­hád, nyu­god­tan fel­ve­he­ted azt is.

Milyen sűrűn kell gya­ko­rolni, hogy fejlőd­hes­sek?
Aján­lott mini­mum heti két alka­lom­mal edzeni, hogy egyen­le­te­sen fejlőd­hess. Ter­mé­sze­te­sen minél sűrűb­ben gya­ko­rolsz, annál gyor­sabb a fejlődés.

Még sosem gya­ko­rol­tam harcmű­vé­sze­tet, így is elkezd­he­tem?
Ter­mé­sze­te­sen, nem jelent hát­rányt, ha nincs sem­mi­lyen „elő­kép­zett­sé­ged”. Az aiki­dó­hoz nem szük­sé­ges sem­mi­lyen elő­ze­tes gya­kor­lás, vagy külön­le­ges tudás.

Mi tör­té­nik az első edzé­se­ken?
Az első alkal­mak­kor a mes­te­rek igye­kez­nek beve­zetni téged az aiki­dóba, ami azt jelenti, hogy meg­ta­nulsz léle­gezni, lépni, gurulni, vala­mint alap­vető táma­dá­so­kat és véde­ke­zé­se­ket. Szá­míts rá, hogy meg kell tanul­nod mozogni a tata­min (a japán edzősző­nyeg, amely tom­pítja az esé­se­ket), meg­ta­nít­ják neked az udva­ri­as­sági és visel­ke­dési sza­bá­lyo­kat az edző­te­rem­ben, hogy később biz­ton­sá­go­san edz­hess. A kezdő­ket türel­mes okta­tók várják.

Milyen egy edzés?
Fél óra nyúj­tás, lazí­tás és beme­le­gí­tés után páros gya­kor­la­tok­kal, páros tech­ni­kák­kal tanul­juk meg az aikido-fogásokat. Sok a guru­lás, az esés-kelés, ami meg­erő­síti a tes­te­det. A tech­ni­ká­kat sok­szor egy­más után gya­ko­rol­ják, hogy bevésőd­je­nek. Min­den tech­ni­ká­nak van egy elvi és egy gya­kor­lati magya­rá­zata, ame­lyet a mes­ter mutat be az egyik tanítványon.

 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a pontos információkért látogassa meg a létesítmény weboldalát.

 

Contact and open hours

M o n d a y 18:00 - 20:30
T u e s d a y Closed
W e d n e s d a y 19:00 - 20:30
T h u r s d a y Closed
F r i d a y 18:00 - 20:00
S a t u r d a y Closed
S u n d a y Closed

Zumm Aikido Egyesület és Dojo Latest News

Zumm Aikido Egyesület és Dojo - AYCM M 2014

Hétfő, szerda, pén­tek 19.00- 20.30 Buda­pest Hon­véd Küzdős­port Cent­rum (BHSE) Mi az az aikido? Az aikido egy japán harcmű­vé­szet, melyet a XX. szá­zad­ban fej­lesz­tett ki egy Mori­hei Ues